Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten/afspraken. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Beau Idéal accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Beau Idéal in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Beau Idéal.

1.6. Identiteit van de ondernemer:

Beau Idéal
Telefoonnummer: 084 - 882 48 45
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@beau-ideal.nl
KvK-nummer: 68540221
Btw-identificatienummer: NL001610367B25


2. Tarieven

2.1. Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven zijn inclusief BTW.

2.2. Voor grote opdrachten is het mogelijk dat er door Beau Idéal eén of meerdere stylisten worden ingehuurd. Hierbij geldt het tarief per dienst of voor een bepaalde hoeveelheid uren.
2.3. Prijzen zijn exclusief reiskosten (€ 0,45 ct per km) en parkeerkosten.
2.4. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van € 75,-


3. Reiskostenvergoeding

3.1. De reiskosten worden berekend vanaf de woonplaats van de styliste. Deze worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,30 per kilometer.


4. Totstandkoming boeking

4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Beau Idéal aanvaardt.

4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Beau Idéal alvorens een boeking te doen.

4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.


5. Boekingen

5.1. Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het management of stylist van Beau Idéal die tevens in het boekingssysteem komen.


6. Betaling

6.1. Betalingen dienen te geschieden tijdens het boeken van de afspraak. Dit kan het volledige bedrag zijn of een gedeelte hiervan en is afhankelijk van de soort dienst. Bij een gedeeltelijke betaling dient de opdrachtgever het restant voordat de afspraak plaatst vindt of direct na de afspraak te voldoen.

6.2. Bij Editorial/Studio opdrachten waarbij de betaling per factuur wordt voldaan dient deze binnen 14 dagen voldaan te worden. Bij een volledige betaling dient deze bij de boeking te worden voldaan.

6.3. Bij bruidsopdrachten verwacht Beau Idéal een volledige betaling van het factuurbedrag direct na ontvangst van het boeken.

6.4. Alle uitbreidingen van de opdrachten geboekt via de opdrachtgever dienen direct voldaan te worden en worden separaat gefactureerd.

6.5. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling via factuur plaatsvindt.

6.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Beau Idéal moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.


7. Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na de proefsessie of opdracht , schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Beau Idéal te worden ingediend.

7.2. De voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens Beau Idéal, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

7.3 Klanten ontvangen binnen 48 uur een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen en binnen één week een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht. Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen. Wij doen ons uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen.


8. Overmacht

8.1. Beau Idéal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer of overmacht geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beau Idéal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beau Idéal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Beau Idéal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Beau Idéal de verbintenis had moeten nakomen.

8.3. Indien Beau Idéal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beau Idéal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

9.1. In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet Beau Idéal zonder dat overleg noodzakelijk is, een vervangende stylist van gelijkwaardig niveau in. Indien Beau Idéal geen vervangende stylist beschikbaar heeft, dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door de Beau Idéal wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende stylist bij ziekte zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd.

9.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen na de boeking deze kosteloos te annuleren.
b) Bij annulering voor de proefsessie en tot 60 dagen voor de trouwdag 25% van de kosten van het bruidsarrangement.
c) Bij annulering na de proefsessies of vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.
d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van het bruidsarrangement.
e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het bruidsarrangement.


10. Aansprakelijkheid en schade

10.1. Beau Idéal sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Beau Idéal en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Beau Idéal kunnen worden toegerekend.

10.2. Beau Idéal is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer de stylist de opdracht niet of gebrekkig nakomt.

10.3. Beau Idéal is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de stylist. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de stylist. Is hier sprake van opzet of grove schuld van de stylist dan zal de opdrachtgever dit bij de stylist verhalen.


11. Privacy

11.1 Beau Idéal gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

11.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:
a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
c) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming. Bij toestemming door de opdrachtgever of model voor publicatie van foto's gaan wij er van uit dat de opdrachtgever deze toestemming heeft ontvangen van herkenbare gasten.


12. Slotbepalingen

12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Beau Idéal ontstaat is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Beau Idéal en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn is Beau Idéal ten allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde advocaat of rechter aan te wijzen.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.